Využití překladových pamětí
 06  EL
Soubor ke stažení: cs_el


Obsah

Περιεχόμενο

A.

Α.

Úvod - charakteristika základních souborů

Εισαγωγή - χαρακτηριστικά των βασικών σύνολα

B.

Β.

Podrobnější charakteristika

Λεπτομερείς προδιαγραφές

C.

Γ.

Využití překladových pamětí (Translation Memory = TM)

Χρήση μεταφραστικής μνήμης (TM = Μεταφραστική μνήμη)

D.Odkazy a ukázky

Δ. Οι αναφορές και δείγματα

A.

Α.

Úvod - charakteristika základních souborů

Εισαγωγή - χαρακτηριστικά των βασικών σύνολα

1.

Bitext a tabulka v DOC (RTF)

Bitext πίνακα στο DOC (RTF)

1.1.

 

Bitext obsahuje texty ve dvou jazycích.

Bitext περιέχει κείμενα σε δύο γλώσσες.

Soubor neobsahuje jazykové kódy a je kódován tak, aby byly oba jazyky lidmi čitelné.

Αρχείο δεν περιέχει κωδικούς γλώσσα, και κωδικοποιηθεί ώστε οι άνθρωποι να διαβάσουν τις δύο γλώσσες.

Jde nejčastěji o TXT soubor, který může mít národní kódování pro

Είναι συνήθως ένα TXT αρχείο που μπορεί να της εθνικής κωδικοποίησης για

a) DOS, Unix (Linux), Mac

α) DOS, Unix (Linux), Mac

b) ANSI (Windows), národní stránky jednotlivých jazyků a jejich ekvivalenty pro HTM (čeština Win-1520)

β) ANSI (Windows), δικτυακούς τόπους των εθνικών γλωσσών και των ισοδυνάμων τους για HTM (Τσεχική Win-1520)

Tabulky v DOC (RTF) obsahují v dokumentu jazykové kódy polí, která obsahují text (ve zdrojovém a cílovém jazyce).

Οι πίνακες στο DOC (RTF) έγγραφο το οποίο περιέχει τους κωδικούς γλώσσα των πεδίων που περιέχουν κείμενο (την πηγή και γλώσσα-στόχο).

c) UTF-8 je využíván nejčastěji, protože oba jazyky jsou lidmi čitelné, je využíván pro přiřazování souborů (UTF-7 se v překladatelském oboru nevyužívá) a soubory mají menší velikost než v UTF-16

γ) UTF-8 χρησιμοποιείται πιο συχνά, επειδή οι δύο γλώσσες αναγνώσιμο από τον άνθρωπο, είναι η χρήση αρχείων χαρτογράφησης (UTF-7 δεν χρησιμοποιείται στη βιομηχανία μετάφραση) και τα αρχεία είναι μικρότερα από ό, τι σε UTF-16

d) Unicode (UTF-16) využívá MS Word a programy (CAT), které v něm fungují pro zobrazení textových souborů; může jít o lokální nebo webové databáze, konverzní programy atd.

δ) Unicode (UTF-16) χρησιμοποιεί MS Word και προγράμματα (CAT), το οποίο λειτουργεί για να εμφανίσετε τα αρχεία κειμένου, μπορεί να είναι ένα τοπικό ή βάση δεδομένων στο Web, τα προγράμματα μετατροπής, κλπ.

e) Unicode Big Endian pro zobrazení východoasijského písma (CJK = čínština, japonština a korejština)

ε) Unicode Big Endian για να δείτε τις Ανατολικής Ασίας γραμματοσειρές (CJK = κινεζικά, ιαπωνικά, και της Κορέας)

1.2.

1.2.

Tabulky v DOC (RTF) obsahují v dokumentech jazykové kódy a texty jsou uloženy v ANSI

Οι πίνακες στο DOC (RTF) τα έγγραφα που περιέχουν κώδικες γλώσσα και τα κείμενα που είναι αποθηκευμένα σε ANSI

2.

Glosář a obdobné soubory

Γλωσσάριο και παρόμοια αρχεία

Slovník - obsahuje heslo + slovní druh + tvary slova + příklady použití + překlady.

Λεξικό - περιέχει τον κωδικό πρόσβασης ομιλία + + μορφών λέξη + + παραδείγματα της χρήσης των μεταφράσεων.

Bývá tříděn abecedně podle hesel.

Είναι ταξινομημένο αλφαβητικά, σύμφωνα με καταχωρήσεις.

Překladový slovník - obsahuje výraz , který se skládá z jednoho až pěti slov a jeho překlad a bývá uložen v databázi

Λεξικό Μετάφραση - περιέχει μία έκφραση που αποτελείται από ένα έως πέντε λέξεις και τη μετάφρασή τους και αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων

Slovníček - obsahuje výraz z jednoho až pěti slov a jejich překlad a bývá uložen v textovém souboru nebo XLS (maximálně dvě pole)

Γλωσσάρι - περιέχει λέξεις έναν με πέντε λέξεις και τη μετάφρασή τους και αποθηκεύονται σε ένα αρχείο κειμένου ή XLS (κατ 'ανώτατο όριο δύο πεδία)

Glosář - slovníček + další pole na poznámky a eventuáleně data, jaká mohou být v atributech překladových pamětí

Γλωσσάρι - ένα γλωσσάριο + επιπλέον πεδία με τις παρατηρήσεις και eventuáleně δεδομένα που μπορεί να είναι χαρακτηριστικά των μεταφραστικών μνημών

3.

3ος

Segmentovaný dokument Trados (DOC nebo RTF), nevyčištěný dokument přeložený v MS Wordu

Κατακερματισμού έγγραφο Trados (DOC ή RTF), ακάθαρτα χαρτί διπλωμένο σε MS Word

Běžně vzniká v průběhu překladu v CAT nástrojích, které využívají jako textový editor MS Word.

Συνήθως ανακύπτει κατά τη διάρκεια της μετάφρασης στην CAT εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου MS Word.

Někdy jej exportují i aplikace, které používají pro překládání jiný typ souboru.

Μερικές φορές η εξαγωγή εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για να μεταφράσουν άλλο τύπο αρχείου.

Dokument obsahuje překladové jednotky, tj. dvojice vět, kdy první věta je ve zdrojovém jazyce a druhá věta je v cílovém jazyce, oddělovací značky a číslice, která vyjadřuje procento shody.

Το έγγραφο περιλαμβάνει μια μονάδα μετάφρασης, δηλαδή, ένα ζευγάρι των ποινών, όπου η πρώτη πρόταση στη γλώσσα-πηγή και τη δεύτερη πρόταση στη γλώσσα-στόχο, τα σήματα και το διαχωρισμό των αριθμών, η οποία εκφράζει το ποσοστό συμμόρφωσης.

4.

Překladová paměť

Μεταφραστική μνήμη

4.1.

4.1.

Jednotlivé CAT nástroje využívají svůj vlastní (nativní) typ souboru.

Κάθε εργαλεία CAT χρησιμοποιούν τη δική τους (μητρική), τον τύπο αρχείου.

Překladová paměť se anglicky jmenuje Translation Memory a má akronym TM.

Αγγλικά μνήμη Μετάφραση Μεταφραστική μνήμη και κάλεσε την TM συντομογραφία.

Přestože data obsažená v překladových pamětech jsou obdobná, liší se formát dat, struktura dat, typ souborů.

Αν και τα δεδομένα που περιέχονται στη μνήμη της μετάφρασης είναι παρόμοια, διαφορετική μορφή, δεδομένα δομή, τύπους αρχείων.

Je to např.

Ως παράδειγμα

TXT, ESL, DBF, MDB, TBW, SQL.

TXT, ESL, DBF, MDB, TBW, SQL.

CAT s nimi pracuje jako s databázovým souborem.

CAT λειτουργεί με το ένα αρχείο βάσης δεδομένων.

Uživatel může data překladové paměti bez nativního CAT nástroje upravovat, pokud data uvidí v jiném nástroji a nástroj mu umožní změněný soubor uložit.

Τα δεδομένα χρήστη να μην μπορεί μητρική μετάφραση μνήμη εργαλεία CAT για να επεξεργαστείτε, αν τα στοιχεία που έχει δει σε άλλα εργαλεία και μέσα για να μπορέσει να αποθηκεύσετε το τροποποιημένο αρχείο.

4.2.

4.2.

Translation Memory Exchange (TMX) je textový soubor s příponou TMX, který je kódován buď v UTF-8 nebo v Unicode.

Μετάφραση Μνήμη Exchange (TMX) είναι ένα αρχείο κειμένου με την TMX, η οποία είναι κωδικοποιημένα είτε σε UTF-8 ή Unicode.

B.

Β.

Podrobnější charakteristika

Λεπτομερείς προδιαγραφές

1.Bitext

1.Bitext

Bitext je možno vytvořit

Bitext μπορεί να δημιουργήσει

a) konverzí dvou sloupců z listu XLS souboru nebo listu jiné tabulkového procesoru

α) τη μετατροπή των δύο στηλών από ένα φύλλο εργασίας xls αρχείο ή οποιοδήποτε άλλο λογιστικό φύλλο φύλλο

b) přiřazením segmentů soborů ( přiřadit je anglicky "align" a přiřazení "alignment"

β) τη διαχείριση δεδομένων εκχώρηση τμήμα (αναθέσει στα αγγλικά «ευθυγράμμιση» και να ορίσετε "ευθυγράμμισης"

c) konverzí ta z tabulky nebo jiných typů souborů, kdy dojde ke ztrátě atributů a časového razítka

γ) η μετατροπή από ένα τραπέζι ή άλλους τύπους αρχείων, η οποία έχασε τα χαρακτηριστικά και ώρα σφραγίδα

Příklad konverze: v MS Exelu je možno soubor "Uložit jako" vybrat vhodný formát; v MS Wordu se konverze provádí přes položku menu Tabulka a potom se pokračuje jako v MS Exelu

Μετατροπή Παράδειγμα: MS Exel μπορεί αρχείο "Αποθήκευση ως" για να επιλέξετε την κατάλληλη μορφή, το MS Word μετατροπή εκτελείται μέσω του μενού Πίνακας και στη συνέχεια συνεχίζει όπως το MS Exel

2.Glosář

 

Elektronické překladové slovníky umožňují přidávání a export terminologie.

Ηλεκτρονικά λεξικά μετάφραση επιτρέπουν την προσθήκη και την ορολογία των εξαγωγών.

Do slovníku je možno přidávat jednotlivé významové dvojice a třídící poznámky.

Το λεξικό μπορεί να προστεθεί ένα ζευγάρι των ατομικών έννοια και διαλογή σημειώσεις.

Autoři slovníků šifrují obsah svojí databáze a neumožňují export dat.

Οι συντάκτες των λεξικών για την κρυπτογράφηση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του και δεν εξαγωγή δεδομένων.

Z komerčních slovníků je možno exportovat pouze uživatelem přidanou terminologii.

Η εμπορική λεξικά μπορούν να εξαχθούν μόνο από την προστιθέμενη ορολογία.

Příklad: v PC Translatoru je možno přidávat do slovníku kromě významové dvojice pouze kód oboru.

Παράδειγμα: το PC Μεταφραστής μπορεί να προστεθεί στο λεξικό νόημα παρά μόνο ένα ζευγάρι πεδίο κωδικού.

Je možno přidávat jednotlivé významové dvojice nebo celé soubory a potom shodné výrazy smazat.

Είναι δυνατό να προσθέσετε διάφορα ζευγάρια έννοια ή ολόκληρων φακέλων και στη συνέχεια να διαγράψετε τους ίδιους όρους.

Export vlastní terminologie je možno archivovat a importovat do novější verze softwaru.

Εξαγωγή την ορολογία μπορεί να αρχειοθετούνται και εισάγονται σε μια νεότερη έκδοση του λογισμικού.

Shrnutí: glosáře z CAT nástrojů je možno po konverzi využít v jiných CAT nástrojích a také v překladačích.

Περίληψη: Λεξικό της CAT εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μετατροπή των άλλων εργαλείων CAT και τους συντάκτες.

Do CAT nástrojů je možno připojovat i terminologii z překladačů nebo jiných veřejně dostupných zdrojů.

Με CAT εργαλεία μπορεί να συνδεθεί με την ορολογία της μεταγλώττισης ή άλλη δημόσια διαθέσιμες πηγές.

3.

3.

Segmentovaný dokument Trados

Κατακερματισμένες Trados έγγραφο

Dokument obsahuje neviditelná, viditelná a skrytá data.

Έγγραφο περιέχει αόρατο, ορατό και κρυφά δεδομένα.

Neviditelná data je možno zkontrolovat po uložení souboru jako HTM a HTM soubor prohlížet jako textový soubor (zdrojový HTM soubor).

Invisible δεδομένα μπορούν να ελεγχθούν για να αποθηκεύσετε το αρχείο ως HTM και HTM για να δείτε το αρχείο ως αρχείο κειμένου (πηγή HTM αρχείο).

Viditelná data obsahují přeložený text.

Ορατά δεδομένων περιέχει το μεταφρασμένο κείμενο.

Skrytá data obsahují zdrojový text, oddělovací značky a pomocné údaje, jako je procento shody s překladovou pamětí, která byla využita při překladu.

Κρυφό δεδομένων περιέχει το κείμενο πηγή, διαχωριστήρα σήματα και παρεπόμενων στοιχεία, όπως το ποσοστό συμμόρφωσης με μια μεταφραστική μνήμη, η οποία χρησιμοποιήθηκε στη μετάφραση.

Tento formát je standardem a využívá jej kromě Tradosu například Wordfast Classic, AnyMem.

Αυτή η μορφή είναι πρότυπο και χρησιμοποιεί εκτός Trados Wordfast Classic, AnyMem.

Načítá jej a exportuje do něj MetaTexis.

Διαβάζει αυτό και οι εξαγωγές να MetaTexis.

Exportuje do něj Wordfast Anywhere a další CAT nástroje a konverzní nástroje.

Εξαγωγή σε Wordfast Οπουδήποτε και άλλα εργαλεία CAT και εργαλεία μετατροπής.

Tzv. vyčištěním dokumentu (clean-up), je dokument vyčištěn od zdrojového textu a všech pomocných značek a o obsah dokumentu může být rozšířena aktuální překladová paměť jednotlivého CAT nástroje.

Λεγόμενη. Έγγραφο Cleanup (clean-up), το έγγραφο έχει καθαριστεί από το κείμενο και την πηγή όλων των επικουρικών ετικέτες και το περιεχόμενο του εγγράφου μπορεί να παραταθεί με την τρέχουσα μετάφραση μνήμη μονάδα εργαλεία ΚΑΤ.

Segmentovaný dokument Trados může být využit pro aktualizaci TM, kteří používají různé CAT nástroje.

Κατακερματισμού Trados έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του TM, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία εργαλείων CAT.

4.

4.

Překladová paměť

Μεταφραστική μνήμη

Jednotlivé CAT nástroje umí importovat a exportovat TMX a tím je umožněna výměna dat mezi uživateli různých CAT nástrojů.

Κάθε εργαλεία CAT μπορεί εισαγωγής και εξαγωγής TMX, και έτσι επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των χρηστών των διαφόρων εργαλείων CAT.

TMX je hlavním prostředkem pro výměnu TM a umí s ní pracovat i nástroje, které nepracují v MS Wordu a nepracují se segmentovaným dokumentem Tradosu.

TMX είναι το κύριο μέσο για την ανταλλαγή των TM και μπορεί να λειτουργήσει με αυτήν, καθώς και εργαλεία που δεν λειτουργούν σε MS Word και δεν λειτουργούν με Trados κατακερματισμένες έγγραφο.

Specifickým nástrojem mezi CAT nástroji je OmegaT.

Ειδικό μέσο μεταξύ των μέσων είναι OmegaT ΚΑΤ.

Nástroj je napsán v Javě a má tři verze (pro jednotlivé operační systémy:

Το εργαλείο είναι γραμμένο σε Java και έχει τρεις εκδόσεις (για τα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα:

Windows, Linux a MacIntosh).

Windows, Linux και Macintosh).

Je to open free software.

Είναι ανοιχτό ελεύθερο λογισμικό.

Pracuje samostatně nebo s Open Officem (typ souboru ODT) a jako svoji překladovou paměť používá TMX v kódování UTF-8.

Λειτουργεί αυτόνομα ή με το Open Office (τύπος αρχείου ODT) και ως μνήμη μετάφρασή τους στην TMX χρησιμοποιεί UTF-8.

C.

Γ.

Využití překladových pamětí (Translation Memory = TM)

Χρήση μεταφραστικής μνήμης (TM = Μεταφραστική μνήμη)

1.

 

CAT nástroj do TM ukládá při překládání jednu překladovou jednotku se všemi atributy za druhou

ΚΑΤ εργαλείο για να TM σώζει κατά τη μετάφραση μια μονάδα μετάφρασης με όλα τα χαρακτηριστικά του δεύτερου

2.

2.

CAT nástroj porovnává (match) otevřený zdrojový segment překládaného dokumentu se všemi zdrojovými segmenty připojených překladových pamětí

CAT σύγκριση εργαλείο (αγώνα) ανοικτό τμήμα πηγή του μεταφρασμένου έγγραφο, όλα τα τμήματα πηγή συνδέονται ΕΜ

Pozn. anglické "match" - porovnání, vyhovění apod. vnímají Češi častou pouze konfrontačně jako střet - utkání (fotbalový match).

Σημειώστε ότι η αγγλική "ταιριάζει" - τη σύγκριση, η συμμόρφωση, κ.λπ. Τσέχοι συχνά αντιληπτή ως μια σύγκρουση μόνο αντιπαράθεσης - αγώνας (ποδοσφαιρικός αγώνας).

Zde údaj match = 90, znamená, že segment se shoduje na 90% s nejvíce podobným segmentem v překladové paměti.

Εδώ πληροφορίες match = 90, σημαίνει ότι το τμήμα είναι πανομοιότυπο με το 90% με την πλέον παρεμφερή τμήμα στη μνήμη της μετάφρασης.

Pro porovnávání se nejčastěji používá Löwensteinův algoritmus.

Για σύγκριση, η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη αλγόριθμο Löwenstein.

CAT většinou zobrazí překladové jednotky s nejvyšší shodou, nebo automaticky umístí překlad do cílového segmentu a umí také zobrazit rozdíly mezi zdrojovými segmenty v dokumentu a v překladové paměti.

CAT εμφανίζονται συνήθως μονάδα μετάφρασης με τη μεγαλύτερη συναίνεση, ή αυτόματα τόπος μετάφραση στην κατηγορία-στόχο και να δείτε επίσης τις διαφορές μεταξύ των τμημάτων του εγγράφου πηγής καθώς και μεταφραστικής μνήμης.

3.

3.

Pokud segmenty (věty) neobsahují více než 10 slov jsou častou poskytovány 100% nabídky z TM.

Αν τα τμήματα της αγοράς (προτάσεις) δεν υπερβαίνει τα 10 λέξεις που συχνά 100% της προσφοράς TM.

Dlouhé věty (třeba o 50 až 200 slovech) lze najít tehdy, když nový dokument obsahuje citace z předchozích dokumentů, zejména právnických, aktualizace příruček, návodů k obsluze apod.

Μακροχρόνιες ποινές (ίσως 50 με 200 λέξεις) μπορεί να βρεθεί αν το νέο έγγραφο περιέχει ένα απόσπασμα από τα προηγούμενα έγγραφα, ιδίως στα νομικά, ενημέρωση εγχειρίδια, εγχειρίδια, κ.α.

4.

4.

Konkordační vyhledávání - ruční vyhledávání terminologie z vět uložených v jazykových párech

Konkordační αναζήτηση - εγχειρίδιο ορολογία αναζήτηση των ποινών που επιβάλλονται στα ζεύγη γλωσσών

5.

5.

Ruční doplňování terminologie do slovníků a glosářů nebo opravy uložené terminologie.

Εγχειρίδιο ορολογία αναπλήρωσης στα λεξικά και γλωσσάρια ή επισκευή αποθηκεύονται ορολογία.

6.

6.

Dolování terminologie z vět uložených v jazykových párech.

Ορυχεία ορολογία των ποινών που επιβάλλονται στα ζεύγη γλωσσών.

Speciální statistický software vyhodnocuje výskyt slov a frází v jazykovém páru a odhadne jak mají být slova nebo výrazy přeloženy.

Ειδική στατιστική λογισμικό αξιολογεί την εμφάνιση των λέξεων και φράσεων στο ζεύγος γλωσσών και εκτιμούν πως θα πρέπει να είναι λέξεις ή φράσεις μεταφράζονται.

Taková technologie je obsažena např. v bezplatné službě Google Translate, který data využívá k provádění strojového překladu (Machine Translation = MT).

Η εν λόγω τεχνολογία περιλαμβάνεται και η δωρεάν Google Translate, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή μιας αυτόματης μετάφρασης (MT = αυτόματης μετάφρασης).

Existují i placené webové služby, které ze zákazníkových TM vydolují překlady, ke kterým neposkytuje překlad technologie porovnání celých segmentů.

Υπάρχουν επίσης καταβάλλονται υπηρεσίες Web, οι οποίες TM vydolují του πελάτη μετάφραση, γεγονός που καθιστά τη σύγκριση μετάφραση τεχνολογία ολόκληρων τμημάτων.

E.Odkazy a ukázky

Δ. Οι αναφορές και δείγματα

Na www.condak.net poskytuji informace o CAT nástrojích a na www.condak.cz jsou informace o PC Translatoru nebo jiných desktopových překladačích.

Η www.condak.net παρέχουν πληροφορίες σχετικά με εργαλεία CAT και πληροφορίες για την επιφάνεια εργασίας www.condak.cz PC Μεταφραστής ή άλλους μεταγλωττιστές.

Na webové stránce http://www.condak.net/osu/cs/00.html bude prezentace z tohoto workshopu.

Η ιστοσελίδα θα http://www.condak.net/osu/cs/00.html παρουσιάσεις από αυτό το εργαστήριο.

V Ostravě 17.9.2009

Στην Οστράβα 17.9.2009

Ing.

Ing.

Milan Čondák

Μιλάνο Condak

Využití překladových pamětí

Χρήση ΕΜ


Copyright Ing. Milan Čondák 17.09.2009