Jazyk a překlad v mezinárodním právu a právu EU

Přeloženo pomocí Překladače Google
 00  ObsahTable of contents

Obsah

EXECUTIVE SUMMARY..5

EXECUTIVE SUMMARY..5

POZNÁMKY

001-164
164-318
319-476

introduction..13

Úvod ..13

 

CHAPTER ONE

KAPITOLA JEDNA

1-75

DRAFTING, TRANSLATION AND INTERPRETATION OF INTERNATIONAL TREATIES..15

Drafting, překlady a tlumočení mezinárodních smluv..15

1. The different languages of international treaties..15

1. Různé jazyky mezinárodních smluv..15

1-6

2. Translation of international treaties..17

2. Překlad mezinárodních smluv..17

7-22

3. Interpretation of international treaties..20

3. Výklad mezinárodních smluv..20

23-38

4. The role of non-authentic translations..24

4. Role non-autentických překlady..24

39-44

5. Interpretation of diverging linguistic versions by national courts..26

5. Výklad rozdílných jazykových verzí vnitrostátními soudy..26

45-50

6. Interpretation of diverging linguistic versions by international courts..28

6. Výklad rozdílné jazykové verze podle mezinárodních soudů..28

51-67

7. How to reduce failures of textual non-uniformity?..31

7. Jak snížit výpadky textového nestejnoměrnost?..31

68-75

8. Conclusion..34

8. Závěr..34

-

CHAPTER TWO

KAPITOLA dvou

76-120

LANGUAGE-RELATED ASPECTS OF INTERNATIONAL TREATIES CONCLUDED BY THE EU..35

jazykových aspektech práv k MEZINÁRODNÍCH SMLUV uzavřených EU..35

1. International treaties in EU law..35

1. Mezinárodní smlouvy v právu EU..35

76-98

2. Linguistic aspects of international treaties concluded by the EU..39

2. Lingvistické aspekty mezinárodních smluv, které EU uzavřela..39

99-108

3. Multilingual interpretation of international treaties concluded by the EU..50

3. Vícejazyčný výklad mezinárodních smluv, které EU uzavřela..50

110-120

4. The impact of language and terminology of international agreements on EU law..53

4. Dopad jazyk a terminologii mezinárodních dohod o právu EU..53

121-164

5. Conclusion..64

5. Závěr..64

-

CHAPTER THREE

KAPITOLA třech

165-240

LANGUAGE RIGHTS AND HUMAN RIGHTS..65

jazykových a lidských práv..65

Language rights in international law..65

Jazyková práva v mezinárodním právu..65

1. Purposes of protecting language rights in international law..65

1. Účelem ochrany jazykových práv v mezinárodním právu..65

165-183

2. Language rights as enabling conditions and consequences of classic fundamental rights..68

2. Jazykové práva jako podmínek, které umožní a důsledky klasických základních práv..68

184-198

3. Protection of minorities and language rights..72

3. Ochrana menšin a jazykových práv..72

199-212

4. Other language related aspects in international treaties..76

4. Další jazykové aspekty v mezinárodních smlouvách..76

213-214

Language rights in the European Union..77

Jazyková práva v Evropské unii..77

215-215

1. The founding treaties as an expression of the importance of multilingualism..77

1. Zakládající smlouvy jako vyjádření významu mnohojazyčnosti..77

216-224

2. Secondary sources and case law on multilingualism; multilingualism as policy..79

2. Sekundární zdroje a judikatura o mnohojazyčnosti, mnohojazyčnost jako politika..79

225-228

3. The European strategy for multilingualism..81

3. Evropská strategie pro mnohojazyčnost..81

229-231

4. The jurisprudence of the European Court of Justice and the control of Member States' policies on the use of languages..82

4. Judikatura Evropského soudního dvora a kontrole politik členských států o používání jazyků..82

232-240

5. Conclusion: The language policy of the European Union..83

5. Závěr: jazyková politika Evropské unie..83

-

CHAPTER FOUR

KAPITOLA ČTYŘI

241-303

LANGUAGE RIGHTS AND TRANSLATION IN THE INTERNAL MARKET: ENSURING THE SMOOTH FUNCTIONING OF A MULTILINGUAL MARKET..84

JAZYKOVÉ PRÁVA A PŘEKLAD VE VNITŘNÍM TRHU: zajištění hladkého fungování jako mnohojazyčný TRHU ..84

1. Language use in trade: as a general rule a matter for the Member States..85

1. Jazyk použití v obchodě: zpravidla záležitostí členských států..85

241-247

2. The language of consumer contracts in EU law..86

2. Jazyk spotřebitelských smluv v právu EU..86

248-269

3. Language requirements in EU law on consumer information: where health and safety are at stake..91

3. Jazykové požadavky právních předpisů EU o informování spotřebitelů: kde bezpečnosti a ochrany zdraví jsou v sázce..91

270-294

4. Language in cross-border consumer disputes..96

4. Jazyk v přeshraničních spotřebitelských sporů..96

295-296

5. Enhancing the mutual recognition principle through translation..96

5. Posílení zásady vzájemného uznávání prostřednictvím překladu..96

297-302

6. Translation, non-translation or certified translation of official documents submitted to national authorities..100

6. Překlad, non-překlad nebo ověřený překlad oficiálních dokumentů předložených vnitrostátním orgánům..100

-

7. Interconnecting national authorities..103

7. Propojovací vnitrostátní orgány..103

307-309

8. A more restricted regime of languages: the case of European standards..104

8. Více omezený režim jazyků: případ evropských norem..104

310-317

9. Conclusion .. 107

9. Závěr..107

-

CASE STUDY

Případová studie

319-431

LABELLING OF PRODUCTS AND LANGUAGES IN THE CONTEXT OF THE LEGAL REGIME OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION AND THE EUROPEAN UNION..108

Označování výrobků A jazyků v souvislosti s právním režimem SVĚTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE a Evropská unie..108

319-332

1. The regime of the WTO..110

1. Režim WTO..110

333-351

2. EU law: The free movement of goods and product labelling..114

2. Právní předpisy EU: volný pohyb zboží a označování výrobků..114

352-356

3. Other legal sources of the EU on labelling – Regulations and directives..114

3. Jiné právní zdroje EU pro označování - Předpisy a směrnice..114

357-412

4. Non-harmonised fields..124

4. Neharmonizované pole..124

413-415

5. Liability for compliance with national language requirements..125

5. Odpovědnost za dodržování národních jazykových požadavků..125

416-416

6. Conventions concluded by the European Union (European Community)..126

6. Úmluvy uzavřené mezi Evropskou unií (Evropským společenstvím)..126

417-418

7. Experience of national consumer protection authorities and other consumer protection organisations ..126

7. Zkušenosti z vnitrostátních orgánů na ochranu spotřebitele a dalšími organizacemi na ochranu spotřebitelů..126

419-430

8. Conclusion..129

8. Závěr..129

431-431

CASE STUDY

Případová studie

434-476

MULTILINGUALISM IN PATENT SYSTEMS..130

MNOHOJAZYČNOST VE systémy pro patenty..130

 

1. The proposals for a unitary patent protection and their language regimes – a historical review..132

1. Návrhy pro jednotné patentové ochrany a jejich jazykové režimy - historický přehled..132

434-441

2. A brief survey of the current proposals for a unitary patent..134

2. Stručný přehled současných návrhů jednotného patentu..134

442-442

3. The background of the unitary patent: the national and the European patent systems..134

3. Pozadí jednotného patentu: národní a evropský patent systems..134

443-448

4. Human rights and constitutional aspects of whether to use the national language..139

4. Lidská práva a ústavní aspekty, zda chcete používat národního jazyka..139

449-456

5. The expected economic, financial and social effects and consequences of the simplified language regimes, and first of all those of the unitary patent..142

5. Očekávané ekonomické, finanční a sociální dopady a následky zjednodušených jazykových režimů, a to především těch, jednotného patentu..142

 457-467

6. Rules in effect in the transitional period with special respect to the problem of machine translations..146

6. Pravidla v platnost v přechodném období se zvláštním zřetelem k problematice strojových překladů..146

 468-476

7. Conclusion..150

7. Závěr..150

 

Overall conclusions..152

Celkové conclusions..152

 

Glossary of terms..155

Slovníček pojmů..155

 

QUESTIONNAIRE..161

DOTAZNÍK..161

 

QUESTIONNAIRE..162

DOTAZNÍK..162

 

List of interviews..163

Seznam interviews..163

 

Bibliography..165

Bibliografie..165

 Copyright Ing. Milan Čondák 12.09.2012