Status of the Translation Profession in the European Union

Přeloženo pomocí Překladače Google
 00  ObsahContents

Obsah

 

Studie Evropské unie

 

Poznámky pod čarou

Executive summary..3

Shrnutí .. 3

1. Methodological issues..11

1. Metodické otázky..11

1.1. What do we mean by status?..11

1.1. Co máme na mysli stav?..11

1.2. What do we mean by “signalling” and “asymmetric information”?..15

1.2. Co máme na mysli "signalizační" a "asymetrické informace"?..15

1.3. What do we mean by “certification”, “accreditation” and “authorisation”?..15

1.3. Co máme na mysli "certifikace", "akreditace" a "povolení"?..15

1.4. Data-gathering methodology..16

1.4. Shromažďování údajů metodika..16

2. Results..17

2. Výsledky..17

2.1. What is the status of translators in official categorisations?..17

2.1. Jaký je stav překladatelů v oficiálních klasifikací?..17

2.2. What is the relative status of educational qualifications and training?..20

2.2. Jaký je stav příbuzného vzdělávacích kvalifikaci a školení?..20

2.3. The status of translators of official documents..23

2.3. Stav překladatelů úředních dokumentů..23

2.4. The role of translator associations..33

2.4. Role překladatelské sdružení..33

2.4.3. Specialisation and fragmentation..36

2.4.3. Specializace a roztříštěnost..36

3. Case studies..41

3. Případové studie..41

3.1. Germany..41

3.1. Německo..41

3.2. Romania..46

3.2. Rumunsko..46

3.3. Slovenia..51

3.3. Slovinsko..51

3.4. United Kingdom..53

3.4. Velká Británie..53

3.5. Spain..58

3.5. Španělsko..58

3.6. United States..62

3.6. Spojené státy..62

3.7. Canada..69

3.7. Kanada..69

3.8. Australia..73

3.8. Austrálie..73

4. Sociological modelling..80

4. Sociologický modelování..80

4.1. Models of professionalisation..80

4.1. Modely profesionalizaci..80

4.2. The changing role of translator associations..84

4.2. Měnící se role překladatelské sdružení..84

4.3. A majority of women – so what?..85

4.3. Většina žen - Tak co?..85

4.4. A profession of part-timers and freelancers?..87

4.4. Povolání na částečný úvazek a na volné noze?..87

4.5. The role of employer groups..90

4.5. Role zaměstnavatele skupin..90

4.6. Comparison between translators and computer engineers as emerging professions..93

4.6. Srovnání překladatelů a počítačové techniky jako rozvíjejících se profesí..93

5. Economic modelling..99

5. Ekonomické modelování..99

5.1. Information on rates of pay..99

5.1. Informace o mzdu..99

5.2. Estimations of earning equations..101

5.2. Odhady vydělávat rovnic..101

5.3. Asymmetric information, signalling, and equilibrium on the market for translations..111

5.3. Asymetrické informace, signalizace, a rovnováha na trhu překladů..111

6. Policy options for enhanced signalling..117

6. Politické možnosti pro posílení signalizaci..117

6.1. Free market or controlled entry?..117

6.1. Volný trh nebo kontrolované vstup?..117

6.2. One signal or many?..118

6.2. Jeden signál nebo mnoho?..118

6.3. Signalling as a commodity or a service?..119

6.3. Signalizace jako zboží nebo služby?..119

6.4. Modes of possible intervention..120

6.4. Způsoby možného zásahu..120

7. Recommendations..128

7. Doporučení..128

Appendix A.

Dodatek A.

Translator associations: years of foundation and numbers of members..130

Překladatel sdružení: let založení a počty členů..130

Appendix B.

Dodatek B.

Why there are about 333,000 professional translators and interpreters in the world..137

Proč tam je asi 333.000 profesionální překladatelé a tlumočníci ve světě..137

Appendix C.

Dodatek C.

Online translator-client contact services: New modes of signalling status..141

On-line tlumočník-client kontakt služby: Nové způsoby signalizace stavu..141

Appendix D.

Dodatek D.

Types and use of economic perspectives on translation..144

Typy a použití ekonomických pohledů na překladu..144

Economics and language..145

Ekonomika a jazykové..145

Economics of translation..147

Ekonomika překladu..147

Appendix E.

Dodatek E.

Equilibrium on the translation market..154

Equilibrium na překladatelském trhu..154

References.. 156

Reference..156

Acknowledgements..165

Poděkování..165

Notes on the research team..168

Poznámky k výzkumného týmu..168Copyright Ing. Milan Čondák 19.09.2012