Vzájemné dorozumění

Přeloženo pomocí Překladače Google
 00  ObsahIntercomprehension

Intercomprehension

Exploring its usefulness for the European Commission's Directorate-General for Translation, the European Commission and the EU

Za poznáním jeho užitečnost pro Evropskou komisi Generálního ředitelství pro překlady, Evropská komise a EU

Table of contents

Obsah

 

Studie Evropské unie

 

Poznámky pod čarou

1. Introduction..1

1. Úvod .. 1

1.1. Why a study on intercomprehension?..1

1.1. Proč studie o intercomprehension? .. 1

1.2. Defining intercomprehension..3

1.2. Definování intercomprehension .. 3

1.3. The historical background..5

1.3. Historické pozadí .. 5

1.4. Intercomprehension today..6

1.4. Intercomprehension dnes .. 6

2. Intercomprehension in language teaching..9

2. Intercomprehension ve výuce jazyků .. 9

2.1. Intercomprehension in learning romance languages..11

2.1. Intercomprehension v učení románských jazycích .. 11

3. Advantages of intercomprehension in society..16

3. Výhody intercomprehension ve společnosti .. 16

3.1. Intercomprehension in everyday life..16

3.1. Intercomprehension v každodenním životě .. 16

3.2. Institutionalised intercomprehension..17

3.2. Institucionalizovaná intercomprehension .. 17

3.2.1. Nordic Cooperation and the Nordic Council. 17

3.2.1. Nordic Spolupráce a Severská rada..17

3.2.2. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.

3.2.2. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. 18

18 3.2.3. Intercomprehension in the Dutch-German border area..18

3.2.3. Intercomprehension v Dutch-německého pohraničí .. 18

3.2.4. The Swiss model..20

3.2.4. Švýcarský model .. 20

4. Advantages of intercomprehension in the private sector..22

4. Výhody intercomprehension v soukromém sektoru .. 22

5. The role of intercomprehension for European integration...26

5. Úloha intercomprehension pro evropskou integraci ... 26

5.1. Multilingualism becomes a reality thanks to intercomprehension..27

5.1. Mnohojazyčnost se stává realitou díky intercomprehension .. 27

5.2. Can intercomprehension make translation and interpretation more cost-effective?..30

5.2. Může intercomprehension, aby překlady a tlumočení více nákladově efektivní? .. 30

5.2.1. Intercomprehension and translation – Theory..30

5.2.1. Intercomprehension a překlady - teorie .. 30

5.2.2. Intercomprehension and translation in the European Commission - Practice..33

5.2.2. Intercomprehension a překlad v Evropské komisi - praxe .. 33

6. Conclusions..44

6. Závěry .. 44

7. Bibliography..46

7. Bibliografie .. 46Copyright Ing. Milan Čondák 08.09.2012