MT: on-line versus desktop
 02  Google Translate vs. PC Translator
A lot of the people who chat here seem to be reasonably comfortable translators, with enough work and reasonable rates.

Mnoho lidí, kterí tu chatu se zdají být dostatecne pohodlné prekladatele, s dostatkem práce a rozumné ceny.
 If we don't educate them, no-one will.

Nebudeme-li vychovávat, se nikdo.
 The market is NOT always right.

Na trhu není vždy správné.
 Occasionally it works, but more importantly, it helps educate the clients about the minefield they're stumbling into.

Obcas to funguje, ale co je duležitejší, pomáhá vzdelávat klienty o minové pole jsou kamenem do.
 


Copyright Ing. Milan Čondák 03.11.2011