MT: on-line versus desktop
 03  Google Translate vs. PC Translator
So rather than say "no", I often say, OK, but what you have here is very dangerous document full of the usual MT errors, and if you want me to sort it out, you will have to pay my normal rate.

Takže spíše než ríkat "ne", casto ríkám, OK, ale to, co jste tady, je velmi nebezpecný dokument plný obvyklých MT chyby, a pokud chcete, abych to vyrešit, budete muset zaplatit své normální rychlost.
 MT for me is just a glorified dictionary, the time it might save me looking up the odd word is cancelled out by me having to check the syntax and phraseology

MT je pro me jen oslaven slovník, cas to me zachrání vyhledání zvláštní slovo je vyruší me museli kontrolovat syntaxi a frazeologie
 that post-editing will not save them money in the long run;

že po úpravách nebude ukládat peníze v dlouhodobém horizontu,
 Sorry to raise again an issue that's been discussed many times.

Omlouvám se, že získat znovu otázku, která byla diskutována již mnohokrát.
 


Copyright Ing. Milan Čondák 03.11.2011