MT: on-line versus desktop
 05  Google Translate vs. PC Translator
Even if we keep telling them it is not up to our standards, it has no chance for a Nobel prize and it is a disgrace in general, that's what they want -substandard quality at bottom-rock prices.

I když jsme porád ríkám jim, že není na našich standardu, nemá šanci na Nobelovu cenu, a to je ostuda obecne, že to, co chtejí -nestandardní kvality dole-rock ceny.
 Bottom feeders won't have a chance - if one can get bad translation at a low rate or bad translation almost for free, the choice is obvious.

Spodní podavace nebudou mít šanci - pokud muže dostat špatný preklad pri nízké rychlosti nebo špatného prekladu témer zdarma, volba je jasná.
 (for many whose standards are lower, this is already true)

(pro mnohé, jejichž úroven je nižší, je to již true),
 Human translation is always better.

Preklad je vždy lepší.
 


Copyright Ing. Milan Čondák 03.11.2011